سجاد مرحبا

سجاد مرحبا در دوره های آموزشی آکادمی وبسیما شرکت کرده است.

دوره جامع سئو

دوره جامع سئو

دوره جامع سئو از 8 کارگاه تخصصی تشکیل شده است. سجاد مرحبا تاکنون 5 کارگاه را با موفقیت پشت سر گذاشته است.