سید مرتضی حسینی

سید مرتضی حسینی در دوره های آموزشی آکادمی وبسیما شرکت کرده است.

دوره جامع سئو

دوره جامع سئو

دوره جامع سئو از 8 کارگاه تخصصی تشکیل شده است. سید مرتضی حسینی تاکنون 5 کارگاه را با موفقیت پشت سر گذاشته است.