فضلیه طاهری

فضلیه طاهری در دوره های آموزشی آکادمی وبسیما شرکت کرده است.

دوره جامع سئو

دوره جامع سئو

دوره جامع سئو از 7 کارگاه تخصصی تشکیل شده است. فضلیه طاهری تاکنون 5 کارگاه را با موفقیت پشت سر گذاشته است.