پوریا جعفری نسب

پوریا جعفری نسب در دوره های آموزشی آکادمی وبسیما شرکت کرده است.