اصغر علی یاری

اصغر علی یاری در دوره های آموزشی آکادمی وبسیما شرکت کرده است.