بامداد لعلی

بامداد لعلی در دوره های آموزشی آکادمی وبسیما شرکت کرده است.