حمید خوش دست

حمید خوش دست در دوره های آموزشی آکادمی وبسیما شرکت کرده است.