سپیده طلائی

سپیده طلائی در دوره های آموزشی آکادمی وبسیما شرکت کرده است.