فائزه سیری

فائزه سیری در دوره های آموزشی آکادمی وبسیما شرکت کرده است.

دوره جامع سئو

دوره جامع سئو

دوره جامع سئو از 8 کارگاه تخصصی تشکیل شده است. فائزه سیری تاکنون 1 کارگاه را با موفقیت پشت سر گذاشته است.