مهسا خورشیدی

مهسا خورشیدی در دوره های آموزشی آکادمی وبسیما شرکت کرده است.

دوره جامع سئو

دوره جامع سئو

دوره جامع سئو از 7 کارگاه تخصصی تشکیل شده است. مهسا خورشیدی تاکنون 6 کارگاه را با موفقیت پشت سر گذاشته است.