میلاد سراب

SEO executive. With 4+ years at experience with different companies who is hungry to learn automation and provides creative solutions to unique problems, I’ve limited my work to SEO and website development.

user commentsنظرات درج شده در سایت

دیدگاه شما برای ما ارزشمند است. در این بخش نظرات شما در بخش های مختلف سایت نمایش داده میشود.

میلاد سراب 15 دی 1397

به من بگو و من فراموش می کنم. به من آموزش بده و من یادم می ماند. مرا درگیر کن و من یاد می گیرم.
بنجامین فرانکلین
یک پیشنهاد در خصوص بهتر شدن در زمینه یادگیری در گیر شدن شخص با موضوع هست که اگر این امکان فراهم شود قطعا تاثیری چند برابری خواهد داشت.
سپاس از مجموعه .

آموزش تولید محتوا