پدرام آراسته فر

دبیر و مدرس دوره های الکترونیک و تعمیرات تجهیزات الکترونیکی .طراح و مجری ماشین های صنعتی و روبات های خط تولید .مدیر IT و طراح زیر ساخت های شبکه .